Amazon

Book Depository, Hashalom Station, Tel Aviv